X Giải quyết

Microsoft có thể vui lòng gỡ xuống X Resolver. Họ có thể hạ gục nó một cách dễ dàng, đó là hành động bất hợp pháp theo đúng nghĩa đen. Tôi đã nghe một số người nói 'Kéo một ip không phải là bất hợp pháp, khởi động là', nhưng nói chung tất cả mọi người